Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Ir abajo

Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por Anidimuka el 11/4/2012, 03:53

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1
Amb la denominació Associació Juvenil Brigada S.O.S. per a l’Oci Alternatiu es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2
Els fins de l’associació són:
1. Difondre la cultura japonesa a través de les seves produccions culturals: còmic (manga*), animació (anime**), gastronomia...
2. Oferir un espai de trobada per a tots els joves aficionats algun àmbit de la cultura japonesa o de l’oci alternatiu.
3. Apropar als joves a la realitat social i cultural del Japó contemporani.
4. Difondre l’oci alternatiu i la cultura japonesa arreu de Catalunya o Espanya.
5. Considerar el manga*, l’anime**, els videojocs, i el rol, com a expressió cultural.
6. Aquells que pugui assenyalar la assemblea general de l’entitat.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

1. L’organització d’activitats lúdiques i culturals relacionades amb la cultura japonesa, amb les seves pertinents dins del àmbit jove.
2. Col·laborar en esdeveniments i activitats relacionades amb l’oci alternatiu juvenil arreu de Catalunya o d’Espanya.
3. Difondre tot tipus de jocs de rol, (Munchkin, Magic: the Gathering, Warhammer, etc...)
En queda exclòs tot ànim de lucre.* Vocable per referirse comic d'estil japonés
** Vocable japonés per denominar una serie d'animació d'estil manga.


Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica a la Plaça Can Ensenya, núm. 4.
2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.


Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4 1
Poden ser membres de l’associació totes les persones amb capacitat natural.
En són membres de ple dret els joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys.
També hi poden pertànyer, amb veu però sense vot, persones menors de 14 anys i persones majors de 30, que no tindran, però, la possibilitat de formar part de l’òrgan de govern.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.


Les persones que compleixin 30 anys mentre estiguin ocupant un càrrec a la Junta Directiva, podran continuar formant part de l’òrgan directiu fins que finalitzi el seu mandat.
Per ser membre de l'associació cal demanar-ho, identificar-se amb els seus fins i ser admès per la Junta Directiva.

Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l'associació.

Article 6
Són deures dels membres de l'associació:
1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests.
3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l'associació:
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.


Capítol III. L'Assemblea General

Article 8
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.
Article 9
L'Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l'associació.
e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 10
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre gener i desembre, ambdós inclusivament.
2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels associats; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11
1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació.
3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 12
1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 13
1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats/ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.Capítol IV. La Junta Directiva i l'Òrgan Adjunt

Article 14
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva,2 que componen el president/a, el vicepresident/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions, mitjançant un certificat emès pel secretari/ària sortint, amb el vistiplau del president/a sortint, en el qual ha de constar l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.
4. Els membres de la Junta Directiva i de l'Òrgan Adjunt exerceixen el càrrec gratuïtament.
5. Si l'associació no té cap persona major d'edat o menor emancipada en l'òrgan de govern, ha de disposar del suport de l’Òrgan Adjunt, elegit per l'Assemblea General i integrat per un mínim de dues persones majors d'edat que hauran de suplir, indistintament i en tots els casos en què calgui, la manca de capacitat d'obrar de les que formen part dels òrgans de l'associació. La constitució inicial i les renovacions següents, totals o parcials, de l'Òrgan Adjunt han de ser comunicades al Registre perquè en tingui la constància deguda.

Article 15
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període3 de 3 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
_________________________________________________________________________________
2. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president/a i un secretari/ària.
3. Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys.
2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques
b) incapacitat o inhabilitació
c) renúncia notificada a l’òrgan de govern
d) separació acordada per l’assemblea general
e) qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 16
1. La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.
f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.4
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.5

Article 18
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19
1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*4. Es pot fixar una altra periodicitat.
*5. Es pot fixar un altre percentatge.

Article 20
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21
1. Són pròpies del president/a les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació.
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva.
2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident/a —si n’hi ha— o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22
El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Article 23
El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.


Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.6

Article 26
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 27
Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 28
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre.
_________________________________________________________________________________
6. Si en té, cal indicar la quantitat en què es valora.

Article 29
En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària.
Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30
L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.Capítol X. La dissolució

Article 31
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Barcelona, a ?? de ?? de 2012


Última edición por Anidimuka el 25/5/2012, 00:23, editado 3 veces
avatar
Anidimuka
Friki
Friki

Mensajes : 148
Fecha de inscripción : 20/03/2012
Edad : 25
Localización : En la parra

http://anidimuka.deviantart.com

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por Ancient el 11/4/2012, 10:12

GENIAL Very Happy
avatar
Ancient
Novato
Novato

Mensajes : 28
Fecha de inscripción : 08/04/2012

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por Anidimuka el 11/4/2012, 13:21

a ver si se lo leen los demás >_>
avatar
Anidimuka
Friki
Friki

Mensajes : 148
Fecha de inscripción : 20/03/2012
Edad : 25
Localización : En la parra

http://anidimuka.deviantart.com

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por Skar el 19/4/2012, 16:13

Leído enterito.

Smile

-----------

¿Eres tan friki como nosotros?
¿Necesitas ayuda? ¿Quieres formar parte de Brigada SOS?
Envíanos un privado o un correo a asociacion@brigadasos.org
Sitio web: http://brigada-sos.blogspot.com.es/
Skar - 2013
avatar
Skar
Friki
Friki

Mensajes : 184
Fecha de inscripción : 20/03/2012
Localización : Barcelona

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por nea el 20/4/2012, 17:59

Leído y me parece correcto.^^

nea
Novato
Novato

Mensajes : 1
Fecha de inscripción : 20/04/2012

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por Anidimuka el 23/4/2012, 00:57

T^T que guay que al menos más gente se lo esté leyendo coyona ;____;
avatar
Anidimuka
Friki
Friki

Mensajes : 148
Fecha de inscripción : 20/03/2012
Edad : 25
Localización : En la parra

http://anidimuka.deviantart.com

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por Skar el 25/4/2012, 13:51

La información es poder. Kukuku...


-----------

¿Eres tan friki como nosotros?
¿Necesitas ayuda? ¿Quieres formar parte de Brigada SOS?
Envíanos un privado o un correo a asociacion@brigadasos.org
Sitio web: http://brigada-sos.blogspot.com.es/
Skar - 2013
avatar
Skar
Friki
Friki

Mensajes : 184
Fecha de inscripción : 20/03/2012
Localización : Barcelona

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por cristianmartinez.gut el 26/4/2012, 21:15

No me dejaba comentar no sé por que.

No es por hacer de abogado del diablo pero yo pondría los cargos de junta anuales.

Los motivos, 3 años aguanta poca gente en la junta ya que son cargos que cargan bastante..., los cargos es mejor que, aún que la gente se vuelva a presentar, volver a ser revisados cada año en asamblea general ordinaria (es decir, anual).

Salud Smile

cristianmartinez.gut
Novato
Novato

Mensajes : 5
Fecha de inscripción : 01/04/2012

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por ekun el 7/5/2012, 01:58

Y cuales son los cambios respecto a los antiguos (vigentes) ?? a excepcion creo de la Direccion de Casal como sede local ...

por otro lado... os sugiero que antes de entregarlos rebiseis BIEN el DOC. y elimineis TODOS LOS PIES Y NOTAS innecesarios a final de pagina... ( no es demasiado dificil de verlos si se repasa con atencion)
Mas que nada lo comento xq esta misma semana me ha tocado rehacer los del Sanjuuyori. :p

como ejemplo de lo que digo ...

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4 1
Poden ser membres de l’associació totes les persones amb capacitat natural.
En són membres de ple dret els joves amb edats compreses entre els 14 i els 30 anys.
També hi poden pertànyer, amb veu però sense vot, persones menors de 14 anys i persones majors de 30, que no tindran, però, la possibilitat de formar part de l’òrgan de govern.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.
...lo remarcado en rojo es lo que debereis de eliminar. fijaros que el (1) detras del articulo 4, hace referencia a un pie de pagino /nota , que es la frase debajo del lineado ...
y no es el unico que he visto asi por encima :p

ekun
Novato
Novato

Mensajes : 22
Fecha de inscripción : 01/04/2012
Edad : 82
Localización : Sekai no earutto

http://sjyonline.net

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por Anidimuka el 9/5/2012, 08:42

En el doc están bien, ahora mismo te dan un documento ya hecho, en el cual te ponen en espacios grises lo que puedes rellenar, cambiar etc. (para que no la cagues xD)
(lo que pasa es que en el post del foro, en el que he tenido que pasarme mi tiempo, poniendo en negrita, subrayando etc. cada punto, separando y poniendo espacios etc. no pienso que por que sobren 7 guiones en una linea vaya a ser tan dramático, nah, que tampoco me voy a pasar un rato, mirando cuantos caben por linea xD)
Todos tranquilos, el .doc esta precioso xDDDD


Los cambios con los de los anteriores (que están también puestos en el foro, al lado de estos), son:

-El articulo 2, hemos actualizado y hemos clasificado en fines y "maneras de aconseguir-ho" (no me sale la palabra que era xD), por que ahora se tiene que poner por separado.
- Hemos cambiado la dirección de la asociación,
- Hemos cambiado el nombre,
- Os podéis fijar en que del órgano adjunto ni se nombra (que también se tenía que quitar, pero ahora ya no esta)


ea, me parece que no me dejo nada, Ancient algo más??,

Lo que se tiene que mirar detenidamente, es el punto económico del que habla Eric, lo de poder tener una tarjeta, y esas cosas, que nos facilitaría el ingresar o sacar dinero, a cualquier hora, y que con que vaya el encargado (tesorero), pues ya esta, no hace falta quedar, que si uno puede, que si uno no, etc. pero esto ya se hablará en reunión supongo.lo de que tengas que presentar 15 veces los estatutos por que no estén bien, es simplemente por que la gente cambiaba lo que quería, ahora te dicen lo que puedes cambiar, y ya esta, te dan un modelo, y a partir de ahí ves donde tienes que poner algo.

Lo de cambiar lo de la junta a 1 año, lo encuentro una estupidez.
1. Por que si alguien quiere irse, es libre de hacerlo, y nada lo retiene.
2. Por que si no queremos a alguien, se va a votación, ya lo hemos visto antes.
3. Por que ni siquiera sé cual es el mínimo que se puede poner.


En cambio de esto, si quieres poner una vez al año, una asamblea general, que se va a celebrar igualmente antes o después, y que en ella entre el punto como más importante, de revisar la junta y de si todos están conformes, pues me parece bien, pero lo de reducir a 1 año, simplemente es que da igual, lo único que significara, es que una vez al año, tendremos que actualizar los datos de junta en el registro, 10€ más a parte de los cambios que se vayan haciendo el resto del año
avatar
Anidimuka
Friki
Friki

Mensajes : 148
Fecha de inscripción : 20/03/2012
Edad : 25
Localización : En la parra

http://anidimuka.deviantart.com

Volver arriba Ir abajo

Re: Estatutos Nuevos (Pendientes de aprobación/Lectura Obligatoria)

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.